استفاده از سوپر فسفات سه گانه

تأثیر کودهای زیستی فسفر بر عملکرد و جذب فسفردر سیب¬زمینی

Treatments were included: (1) control; (2) 100 kg ha-1 triple super phosphate (TSP), ..... کود نیتروژنه مورد استفاده در سه نوبت (یک نوبت قبل از کشت، نوبت دوم در...

دریافت قیمت

Archive of SID

ﺷﺎﻣﻞ دو رﻗﻢ. ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ. اﮔﺮﯾﺎ و ﻣﺎرﮐﯿﺰ، ﺗﯿﻤـﺎر ﻣﺤﻠﻮﻟﭙﺎﺷـﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻮﻟﻔﺎت روي در دو ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎ و ﺑـﺪون. ﻣﺤﻠﻮﻟﭙﺎﺷﯽ و ﺗﯿﻤﺎر ﻓﺴﻔﺮ ... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﯿﻦ ارﻗﺎم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻮﻣﺎس، ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ، ﺗﻌﺪا ﻏﺪه در ﺑﻮﺗﻪ .... ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در ﻫﮑﺘﺎر ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺤﻠـﻮل ﮐﻨﻨـﺪه. ﻓﺴﻔﺮ در ﻧﻈﺮ .... اﺛﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻪ ﮔ...

دریافت قیمت

اسید فسفریک

عنصر فسفر یکی از عناصر سه گانه مهم مورد نیاز گیاهان است که در انجام بیشتر ... انواع کود فسفات نظیر سوپر فسفات ساده و تریپل مورد استفاده قرار می گیرد.

دریافت قیمت

S219: بررسی تاثیر زئولیت و قارچ میکوریزای آرباسکولار در سطوح ...

استفاده از اصلاح کننده های خاک مانند زئولیت و قارچ میکوریزا می تواند گامی موثر در ... در دو سطح، کاربرد 9 تن در هکتار و عدم کاربرد و کود شیمیایی سوپر فسفات ... دانه در بلال توسط اثرات متقابل سه گانه میکوریزا، زئولیت و فسفر معنی دار شده است.

دریافت قیمت

THE EFFECTS OF SUPER PHOSPHATE TRIPLE, WATER DEFICIT ...

ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت. ﺗﺮﻳﭙﻞ. ، ). دو ﺳﻄﺢ دور. آﺑﻴﺎري ﻛﻪ آﺑﻴﺎري ﺑﻌﺪ از. 30. ﻣﻴﻠﻲ. ﻣﺘﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﺳﻄﺢ ﺗﺸﺘﻚ ﺗﺒﺨﻴﺮ ... ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده. از. ﻛﻮدﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﺼـﺮف ﻛﻮدﻫـﺎي. ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﻳـﻚ...

دریافت قیمت

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﺎك ﻓﺴﻔﺎت داﺧﻠﯽ و ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﯾﭙﻞ وارداﺗﯽ ﺗﯿ

ﻓﺴﻔﺮ. ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻼح. ﮐﻨﻨﺪه. ﻫ. ﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ. ﻫﻤﺮاه ﮐﻮدﻫﺎي ﻓﺴﻔﺎﺗﯽ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرا ... ﮔـﺮم ﮐـﻮد. ﺳـﻮﭘﺮ. ﻓـﺴﻔﺎت. ﯾﺗﺮ. ﭙـﻞ در. ﯿﮐ. ﻠﻮﮔﺮم. ﺧﺎك. (. TSP. )) ، دو ﺳﻄﺢ ﮔﻮﮔﺮد. (. ﺻﻔﺮ. (S0. و) ..... of variance for the concentrations of cadmium and lead in the phosphate rock and triple.

دریافت قیمت

اصول ده گانه اجتماعی در ترویج - سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

در بين اين ابعاد سه گانه آنچه به عنوان يک فقدان مطرح است آگاهی از مسائل اجتماعی است. ... خاک همراه بود يا استفاده از سوپر فسفات که باعث بالا رفتن اسيديته خاک شد.

دریافت قیمت

مقاله تأثیر سطوح مختلف کود سوپرفسفات تریپل بر عملکرد دانه و ...

مقاله تأثیر سطوح مختلف کود سوپرفسفات تریپل بر عملکرد دانه و صفات ... با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۵ ... که از ترکیب این نسبت ها در مراحل چهار گانه رشد گیاه به همراه تیمار شاهد، جمعاً 16...

دریافت قیمت

تأثیر کود بیولوژیک فسفر بارور 2 و سوپر ... - دوفصلنامه دانش زراعت

ﭼﻬﺎر. /م. ﺷﻤﺎره. / 4. ﺗﻴﺮ ﻣﺎه. 1390. ٤٣. ﺄﺗ. ﺛﻴﺮ ﻛﻮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎرور. 2. و ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﻳﭙﻞ .... در دو ﺳـﻄﺢ. (. ﺗﻠﻘـﻴﺢ و ﻋـﺪم. ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﺎ ﻛﻮد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ. ) ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻛﻮد ﻓﺴـﻔﺮه. ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﻳﺒﻞ ...... Effect of phosphate biofertilizer Barvar-2 and triple super phosphate fertilizer on...

دریافت قیمت

ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس

آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﺎك ﻋﻮاﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪه اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﺎﻣـﻞ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻏـﺬاﻳﻲ. ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ... ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻛﻮد ﺳﻮﭘﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺗﺮﻳﭙﻞ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺴﻔﺎت و ﻣـﺎده آﻟـﻲ در ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻛﻴﻔـﻲ و .... دو. ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺎده آﻟﻲ. ×. ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛـﻮد. ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺻـﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ، آﻫـﻦ و روي در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺻـﻔﺖ.

دریافت قیمت