متخلخل آجر شیل سوراخ

آجرسفال اصفهان | آجرنما و آجرسفال

تولید و فروش آجر, سفال, نما, اجرسفال, اجرنما پلاکی, بلوک سقفی, اجر 10سوراخ, تیغه سفال, لفتون, بلوک سقفی, آجر ... آجرنما لفتون ده سوراخ ۵٫۵ سانتی قرمز شیل.

دریافت قیمت

ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺮان ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺼ

آﺟﺮي ﻛﻪ از ﭘﺨﺖ ﺧﺸﺖ ﺧﺎم رﺳﻲ و ﻳﺎ از ﭘﺨﺖ ﺧـﺸﺖ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه از. ﺷﻴﻞ و ﺷﻴﺴﺖ. (. روش ﭘﺮﺳﻲ. ) و در ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ، در دﻣﺎي ﺣﺪود ... آﺟﺮﻫﺎي ﻧﻤﺎي ﻣﺘﻌﺎرف ﺑـﺮ دو دﺳـﺘﻪ ﺗـﻮﭘﺮ و. ﺳﻮراخ. دار و ﻫﺮﻛﺪام، ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﺟﺬب آب، ﺑﻪ دو درﺟﺔ. 1. 2 و. ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ. ﺷﻮد ..... ﺗﺮاورﺗﻦ. ﻧﻮﻋﻲ ﺳﻨﮓ آﻫﻚ. رﺳﻮﺑﻲ، ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ و ﮔﺎه ﻻﻳﻪ.

دریافت قیمت

آجر نما - صنعت ساختمان

دنیای آجر. ارائه دهنده ی انواع آجر های شیل،نسوز،پلاکی،تیغه،لفتون،کف فرش ... آجرنماي پلاك20× 4 قرمز آجرنماي ال 4 قرمز آجرنماي پلاك 20× 5/ 5 قرمز آ آجر ده سوراخ قرمز .... با كاشي دارد به متخلخل بودن سطح آجرنما مربوط می‌شود كه ذرات سيمان با قرارگیری در...

دریافت قیمت

براي مشاهده فايل كليك كنيد.

آﺟﺮ. ي ﮐﻪ. از ﭘﺨﺖ ﺧﺸﺖ ﺧﺎم رﺳﯽ و. ﯾﺎ. از ﭘﺨﺖ ﺧﺸﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷـﺪه از. ﻣﺨﻠـﻮط ﻣﺮﻃـﻮب. ﻓﺸﺮده ﺷﺪه. ﺷﯿﻞ و ﺷﯿﺴﺖ. و ﻣﺎرن. (. روش. ﭘﺮﺳﯽ. ) ... ﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﻋﻀﺎي ﺑﺎرﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻧﻮع آﺟﺮ ﺑﻪ دو دﺳﺘ. ﮥ. ﺗﻮﭘﺮ و ﺳﻮراخ. دار و ﻫﺮﮐﺪام. ،. ﺑﺮﺣﺴﺐ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﻓﺸﺎري ...... ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ و ﮔﺎه ﻻﯾﻪ. ،اي. ﮐﻪ از ﺗﻪ. ﯿﻧﺸ.

دریافت قیمت

انواع آجر

تولید انواع آجر در کارخانه آجر کوثر. ... شکل ظاهری آجرها نیز بر اساس نوع مصرف به آجرهای توپر، سوراخ دار، توخالی، متخلخل و آجر با شکل مخصوص تقسیم می گردد:

دریافت قیمت

آجر نما، زیبایی، اصالت، هنر

انواع آجر از نظر شکل : آجر با شکل مخصوص. آجر سوراخ‌ دار. آجر متخلخل. آجر توخالی. آجر توپر. b_0_0_0_00_images_alborznama _ajornama.jpg...

دریافت قیمت

طبقه بندی آجرها - Contact us

آجرها را می توان بر اساس ویژگی های مختلف آنها طبقه بندی کرد مثلا می توان آنها را بر .... است که آجرهای متخلخل معمولاً با روش های پرسی تولید می شوند و آجرهای سوراخ دار و...

دریافت قیمت

geology collegian - تاریخچه ای از آجر

قابل ذکر است که کوره های تونلی مدرن ترین کوره های آجر پزی می باشند که در آنها سرامیک .... در آجرهای سوراخ دار: سوراخ ها باید عمود بر سطح بزرگ آجر و به طور یكنواخت در سطح ... و انجام آزمایشات کامل شیمیایی و فیزیکی و مکانیکی بر روی شیل رسی است. ... اين مصالح , سبك و بسيار متخلخل است وداراي ساختار سلولي با حفره هاي نزديك به...

دریافت قیمت