افزایش بهره وری از تخلیه کامیون در معادن

اصل مقاله - نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن

11 جولای 2009 ... ارائه مدل انتخاب ناوگان شاول و کاميون با هدف کمينه. سازي هزينه ... کاري ساالنه، سازگاري ارتفاع تخليه. ي شاول و بارگيري کاميون ... افزایش سودآوری دارد ..... در این مدل ضریب بهره وری عمومی مورد استفاده قرار گرفته که در آن افت. های زمانی.

دریافت قیمت

اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و ...

اﻃﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﺗﻬﺮان. ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻤﻞ ... ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را در اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه وري از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣـﺼﺮف داﺷـﺘﻪ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺘﺎﺳ ..... ﻟﯿﺘﺮ، از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐـﺎﻫﺶ وزن و ﺳﯿـﺴﺘﻢ آﯾﺮودﯾﻨـﺎﻣﯿﮑﯽ ﮐـﺎﻣﯿﻮن ﻫـﺎي ﻣـﺪرن. ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ..... ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﯾﺎﻧﻮردي ﺑﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﺣﺪود. 000.

دریافت قیمت

شبیه سازی سیستم کامیون – شاول با نرم افزار SHS - سایت مهندسی معدن

30 نوامبر 2013 ... با شما هستیم و معرفی جدیدترین تکنولوژی نقشه برداری در معادن، شاید می ... دراین روش برنامه با دریافت تعداد ونوع کامیون ها،بارکننده ها،زمن های رفت وبرگشت،زمان تخلیه .... در شرایط شبیه سازی میزان تولید ۹درصد افزایش و هزینه ها ۱۷درصد نسبت به .... ترین منابع بهره مند گردم، و از پیشنهادات آموزشی آن استفاده میکردم.

دریافت قیمت

دیسپچینگ - نرم افزار

... در ارتقاء سیستم های معدن کاری و بهره وری هر چه بیشتر از منابع خدادادی کشور بردارد. ... به طور کلی روش های گسیل کامیون در معادن به دو روش تخصیص ثابت (غیر ... بالا رفتن تقاضا برای مواد معدنی، افزایش تولید در معادن روباز را به همراه داشته است که ... برای گسیل کامیون¬ها ابداع نماید تا با بهره گیری از تجهیزات سخت¬افزاری مورد...

دریافت قیمت

ﻣﻌﺪﻥ ﻣﺲ ﻱ ﺗﺮﺍﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎﻣﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﻞﻴ ﺺ ﻭ ﮔﺴ ﻴ ﺗﺨﺼ ﻱ ﺳ - دانشگاه تهران

ﻟﺬﺍ ﺑﻬﺮﻩ. ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ. ﻫﺎ. ﻱ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ. ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺩﻭ. ﻫﺪﻑ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ. ﺳﺎﺯﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﺪﻥ ﻭ. ﻛﻨﺘ. ﺮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻨﮓ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ ..... ﻫﺎﻱ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ، ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺴﺎﻓﺖ. ﻫﺎ، ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺷﺪﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ. ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ. ﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ. ﻫﺎ ... ﺑﺮﺍﻱ. ﮐﺎﻣﻴﻮﻥ. ﻫـﺎ. ﻱ ﺑـﺎﺭﮔﻴﺮﻱ. ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﻫـﺮ ﺷـﺎﻭﻝ ﺩﺭ ﻭﺍﺣـﺪ. ﺯﻣﺎﻥ. ،. ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ....

دریافت قیمت

ﻫﺎ در ﻣﻌﺎدن و ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای آن در ﻮﺗﺮی ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺳﯿﺴﺘﻢ - Sid

ﻟﺰوم اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه. وری ﻣﺎﺷﯿﻦ. آﻻت را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ. اﺳﺖ . از ﺳﺎل. 1980. در ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ. ﺳﻮی ﺑﻬﯿﻨﻪ .... ﺪن ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﯿﻪ و ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎر ، راﻧﻨﺪه ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دﮐﻤﻪ ، درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ.

دریافت قیمت

چالش ها و راهکارهای افزایش بهره وری در حوزه معدن - پول‌نیوز

25 مه 2016 ... پول‌نیوز- مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پارسیان در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی به تشریح چالش ها و راهکارهای افزایش بهره وری در حوزه...

دریافت قیمت

پورتال سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو ...

17 مارس 2015 ... بهره وری این کامیون های بدون راننده 10 تا 15 درصد بالاتر است چون ... است تا 2 درصد افزایش داده و این فناوری در حال حاضر در معادن زغالسنگ هانترولی...

دریافت قیمت

آیین‌نامه ایمنی در معادن - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

9 مارس 2013 ... به پیوست یک فقره آیین‌نامه ایمنی در معادن (به انضمام لوح فشرده) مصوب ... محل توقف، بارگیری و تخلیه واگن‌ها و انجام وظایف مختلف زیرزمینی که معمولاً در محل ... کامیونهای معدنی خودکشش و چرخدار با ظرفیتهای متنوع که قابلیت .... ماده۴: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید رونوشت پروانه‌های اکتشاف و بهره برداری را به وزارت...

دریافت قیمت

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﻨﻲ ﺗﺮاﺑﺮي در ﻣﻌﺎدن

دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺪن. دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻨﻲ. ﺗﺮاﺑﺮي. در ﻣﻌﺎدن ..... اي ﻛﺎﻫﺶ. داد ﻛﻪ ﺑﺘﻮان آن را در ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ ﻣﻌﺎدل ﻧﺼﻒ ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ. ،. ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮد .... ﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺎﻣﻮر ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﻫﺪاﻳﺖ. ﮔﺮ ﻛﺎﻣﻴﻮن. ﻫﺎ اﺳﺖ . -ع. درﺻﻮرﺗﻲ. ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻴﻮن از ﻫﺪاﻳﺖ.

دریافت قیمت