ارتفاع سینه کار معدن برای انفجار

چطور سینه کار و پله ایجاد کنیم؟ • انجمن مهندسی استخراج معدن ...

خواهشمندم در مورد نحوه ایجاد سینه کار و طراحی پله در این معدن رگه ای در منطقه کوهستانی ... و به کمک احداث یک ترانشه به عمق مساوی ارتفاع پله استخراج را شروع مینمایم .

دریافت قیمت

1 ﮔﺮاﻧﯿﺖ ﭘﺎﻻس ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻌﺪن

ﻧﺎم ﻣﻌﺪن : ﮔﺮاﻧﯿﺖ ﭘﺎﻻس. 1. 1-2-. ﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ : ﮔﺮاﻧﯿﺖ. 1-3 -. ﺷﻤﺎره و ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري : ﺑﻪ ﺷﻤﺎرة ... ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻃﺎرم ﺳﻔﻠﯽ و دﺷﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﻣﺪره ﻗﺮار دارد . ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ... ﺟﺎي ﻣﻮاد اﻧﻔﺠﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ . ... ﭼﻬﺎر ﻧﻘﻄﻪ از ﻣﻌﺪن ﺳﯿﻨﻪ ﮐﺎر ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ذﺧﯿﺮه و آزاد ﺑﻮدن ﻗﻠﻪ ﻫﺎي ﮔﺮاﻧﯿﺘـﯽ در اﯾـﻦ.

دریافت قیمت

استخراج معادن روباز (قسمت دوم) - سایت مهندسی معدن

9 دسامبر 2013 ... معمولا به دلیل انفجار و شیب زیاد مقداری عقب زدگی در پله ها ایجاد می شود. ... حدود ::یک سوم:: ارتفاع پله در نظر گرفته می شود و در بعضی از معادن روباز به ازای ... در این رابطه پهنای برش ویا سینه کار در حالی که شاول در مرکز سینه کار قرار...

دریافت قیمت

Download

ارتفاع برابر ضخامت لایه است. ... از موارد مورد توجه در معدن کاری در این روش که عموما با انفجار صورت میگیرد این انتخاب مختصات چالها و میزان مواد ناریه است. ... در استخراج غیر پیوسته در سینه کار استخراجی یک برش یا شکاف به منظور افزایش سطح آزاد...

دریافت قیمت

آیین‌نامه ایمنی در معادن - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

9 مارس 2013 ... ذرات ریز زغال سنگ که قابلیت انفجار دارند و بر اثر استخراج تولید و به .... ماده۲۱: در معادن زیرزمینی (به استثنای جبهه کارهای در حال حفاری و سینه کارهای در ... کار مستقر شوند یا از تجهیزات حفاظت فردی کار در ارتفاع استفاده کنند.

دریافت قیمت

معادن نمک و روش استخراج - شرکت نمک پاینده

معادن نمک و روش استخراج در کل دو نوع معدن نمک درایران وجود دارد 1- معادن نمک کوهی 2- ... اما در هر حال و در هردو روش به اینگونه عمل میشود که ابتدا در محل (سینه کار) تعین شده ... پس از عملیات انفجار سنگهای نمک جدا شده از کوه برااثر انفجار که روی هم ریخته شده ... بالاترین سطع ارتفاع سینه کار را به صورت افقی حفاری کرده و مواد منفجره را به...

دریافت قیمت

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

روش استخراج در معدن گل گهر، روباز بوده و براي بدست آوردن خوراكي مناسب جهت ارسال به كارخانه تغليظ، سينه كارهاي مختلف معدن بطور همزمان مورد استخراج قرار مي گيرد. ... ب) انفجار: پس از مرحله حفاري، جهت خردايش سنگ به ابعاد مناسب براي بارگيري ... 700×2200 متر شامل 21 پله با ارتفاع 15 متر مي باشد و شيب كلي ديواره هاي معدن در خاك...

دریافت قیمت

استخراج سنگهای ساختمانی - you Stone

روش مرسوم در اکثر معادن سنگ های ساختمانی، استفاده از سیم برش الماسه و مواد ... روش استخراج سنگ به کمک چالهای موازی، قدیمی ترین روش استخراج سنگ از سینه کار می‌باشد. ... به عنوان مثال:گرانیت چهار پنجم ارتفاع بلوک، سنگ آهک یک سوم تا یک دوم ... مواد ناریه مخصوص و فتیله انفجاری آتشباری صورت می گیرد وبلوک از توده سنگ جدا...

دریافت قیمت

دفتر مهندسی و مشاوره معدنی دکتر موحدی - بررسی الگو های رایج انفجار ...

21 جولای 2012 ... بررسی الگو های رایج انفجار در گالری های معدنی و مقایسه آنها با وضعیت جاری ... انجام پيشروي گالري‌ها در سينه كارهاي مربوط به بخش اماني توسط شركت...

دریافت قیمت

ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻌﺎدن آﻳﻴﻦ

ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺣﻮادث ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺎﻧﻲ و ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﻲ و اﻳﻤﻦ. ﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر در. ﻣﻌﺎدن. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا اﻳﻦ آﻳﻴﻦ .... ذرات رﻳﺰ زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر دارﻧﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﻓﻀﺎي ﻣﻌﺪن ﭘﺮاﻛﻨﺪه. ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ . 48. – .... و ﺳﻴﻨﻪ ﻛﺎرﻫﺎي در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮوي. ) ﺑﺎﻳﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ. از .... ارﺗﻔﺎع. از ﻛﻒ ﺗﻮﻧﻞ. داﺷﺘﻪ ﺑ. ﺎﺷﺪ. و. ﻣﺤﻞ ...

دریافت قیمت