رجیستری جامد در مواد معدنی معدن

مرکز پژوهشها - قانون معادن

‌الف - ماده معدنی (‌کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که بصورت جامد یا گاز یا مایع ... ج - پروانه اکتشاف: مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشافی مواد معدنی در محدوده

دریافت قیمت

ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي ﺁن

ﻣﺎدﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ. (. آﺎﻧﻲ. ): هﺮ ﻣﺎدﻩ ﻳﺎ ﺗﺮآﻴﺐ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻪ ﺑﻪ. ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﺪ ﻳﺎ ﮔﺎز ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻊ. و ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻮل در. ﺁب ... آﺎﻧﺴﻨﮓ. ): ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻳﺎ آﺎﻧﻴﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آﺎﻧﺴﺎر آﻪ داراي ارزش. اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ . چ . ذﺧﻴﺮﻩ ﻣﻌﺪﻧﻲ. (. آﺎﻧﺴﺎر. ):.

دریافت قیمت

: مواد معدنی اورانیوم و توریم - دانشنامه رشد

مواد معدنی اورانیوم و توریم. ... این سنگ معدنی در قسمت فوقانی قشر جامد کره زمین تحت تاثیر جریانات آب ... در این معدن پیچ بلند با انواع سولفورهای دیگر مخلوط است.

دریافت قیمت