گوگردزدایی گاز دودکش در سری لانکا

اصل مقاله (1649 K) - فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

ی اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ، روﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺣﺬف ﻫﻤﺰﻣﺎن آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﮔﺎزی دودﮐﺶ و ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ. ﺑﺮای. روش ﻫﺎی ... ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﯽ از دودﮐﺶ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﻮج اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ، ﺣﺬف ﻫﻤﺰﻣﺎن. NOx , SO2 ..... ﮔﻮﮔﺮدزداﯾﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺘﺪاول. SCR/ FGD .... ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﺳﺮی ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ ﻗﺪرت. KW. 260.

دریافت قیمت

مقاله امکانسنجی فنی و اقتصادی حذف so2/so3 از واحدهای اسید ...

در این تحقیق جهت کنترل اکسیدهای گوگرد از دودکش واحد اسید سولفوریک ... مورد توجه بیشتری قرار گرفتند و در نهایت از این میان فرایند گوگرد زدایی توسط آمونیاک...

دریافت قیمت

بررسی پایلوت سولفورزدایی از گاز دودکش نیروگاه با روش ...

روشهای اصلی کنترل SO2 شامل گوگردزدایی از سوخت و گوگردزدایی از گاز خروجی دودکش می‌باشد. همانطور که در بالا ذکر گردید گوگردزدایی از سوخت نیاز به تجهیزات...

دریافت قیمت