مطالعه از خصوصیات نمونه

اثر فرسایش بادی بر دینامیک کربن آلی و برخی خصوصیات خاک

مطالعه میدانی به منظور ارزیابی تغییرات کربن آلی خاک در رابطه با فرسایش بادی انجام شد. نمونه ها به طور تصادفی از مناطقی با مساحت 25/0 هکتار از طبقات مختلف شدت...

دریافت قیمت

بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی و شناسایی مولکولی نمونه های ...

در این مطالعه از تخمهای ماهیان قزل آلای رنگین کمان و آزاد دریای خزر آلوده به قارچ در مرکز بازسازی ذخائر آزاد ماهیان (شهید باهنر کلاردشت) نمونه برداری گردید. پس از کشت و...

دریافت قیمت

مطالعه خصوصیات معماری و هنری سقانِفارهای شهرستان بابلسر؛ بنای ...

مطالعه خصوصیات معماری و هنری سقانِفارهای شهرستان بابلسر؛ بنای مذهبی ویژة ... از ویژگی¬های منحصر به فرد این بنای مذهبی، تزیینات نقاشی در اغلب نمونه¬¬هاست.

دریافت قیمت

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك و آب ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﻤﺎره 467

ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﻦ دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺮﻫﺎي درﻳﺎﻓﺘﻲ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﻲ را ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ... ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎك در ﻃﺮح ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي، ﺳﺪﺳﺎزي،.

دریافت قیمت

شکل گیری و خصوصیات قیرهای طبیعی در منطقه شک میدان - ماهنامه علمی ...

ژئوشیمي؛ شکل گیري و خصوصیات قیرهاي طبیعي در. منطقه شک میدان- ... 1- مراحل و روش مطالعه. جهت انجام این مطالعه، برداش ت نمونه هاي پترولوژي و ژئوش یمي.

دریافت قیمت

راهنماي نگارش شناسنامه طرح پژوهشي

عنوان طرح بايد داراي خصوصيات زير باشد : الف : دقت .... نوع مطالعه وحجم نمونه : دراين بند ،نوع مطالعه براساس تقسيم بنديهاي روش شناسي ( مثلا"مطالعات تجربي، همگروه...

دریافت قیمت

SID | مقايسه روش هاي مختلف درون يابي در برآورد برخي خصوصيات ...

برآورد دقيق خصوصيات کمي و کيفي پديده هاي طبيعي مستلزم صرف زمان و هزينه زياد مي ... در اين مطالعه سعي گرديد اين روش ها براي سه دسته از داده هاي با تعداد نمونه کم...

دریافت قیمت

ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﺌﻮﭘﻼزی ﺧﺎل ﺳﺒﺎﺳﻪ - مجله علوم پزشکی رازی - دانشگاه علوم ...

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻫﯿﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ(3)آﻟﻮﭘﺴﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .(1-3)اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ... ﺑﺪﺧﯿﻤﯽﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن و ﻧﻘﺺﻫﺎی ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ، در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺬﺷﺘﻪﻧﮕﺮ، 42 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎل ﺳﺒﺎﺳـﻪ ﺑـﺎ. ﺟﺰﯾﯿﺎت ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ،...

دریافت قیمت

دریافت فایل های کارگاه هایی که تاکنون در کمیته تحقیقات دانشجویی ...

نه نمونه ها و نه درمانگر از روش های درمانی آگاهی داشته و فرد سومی مطالعه را کنترل می کند. .... قسمتی از جامعه ی پژوهش است که قادر می باشد کل خصوصیات جامعه را منعکس...

دریافت قیمت

تعيين جامعه آماري و حجم نمونه | علمي و پژوهشي - پايگاه پژوهشگران ايران

تعاريف جامعه و نمونه آماري : جامعه آماري به مجموعه افراد، اشياء و يا به طور كلي پديده ها ي اطلاق مي شود كه محقق مي تواند نتيجه مطالعه خود را به كليه آنها تعميم دهد. جامعه آماري...

دریافت قیمت

مطالعات تحلیلی

بطور کلی در مطالعات محقق به دنبال دستیابی به سه نوع مختلف از اهداف میباشد 1- مواردی که در آن محقق قصد .... 5- در مطالعات کوهورت احتمال از دست رفتن نمونه ها وجود دارد. ب) مطالعات ... مهمترین خصوصیات یک مطالعه تجربی عبارت است از: 1-انجام مداخله مانند...

دریافت قیمت

بررسی خصوصیات مولکولی و تیپ بندی کمپلکس کاست کروموزومی ...

هدف از این مطالعه تعیین خصوصیات مولکولی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی و شناسایی ژن mec و هم چنین تیپ بندی SCCmec در بیماران...

دریافت قیمت

روش تحقیق - جلسه نهم (جامعه و نمونه)

هرچه جامعه آماري کوچکتر باشد ميتوان آنرا دقيقتر از يک جامعه آماري بزرگتر مطالعه نمود. مفهوم نمونه: چنانچه جامعه آماري بزرگ باشد ؛ محقق با توجه به محدوديت امکانات ناچار...

دریافت قیمت

مطالعه خصوصیات فیزیکی و رفتار مکانیکی خاکهای گچی

به این منظور 6 نمونه از میان نمونه هایی که دانه بندی یکسان ولی درصد گچ طبیعی متفاوتی دارند انتخاب شده اند. پس از تعیین خصوصیات اصلی ژئوتکنیکی (مقدار گچ،...

دریافت قیمت

نمونه و فرمولهای تعیین حجم نمونه | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI

نمونه عضوي از جامعه آماري است كه خصوصيات و ويژگي غالب اعضاء جامعه آماري را دارا مي‌باشد و درواقع معرف جامعه مي‌باشد و نتايج حاصله از مطالعه آن قابل تعميم به كل جامعه...

دریافت قیمت

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

اهداف يك پروژه تحقيقاتي خلاصه آنچه كه بايد با انجام مطالعه به آن برسيم را بيان مي كند .... متغيرهاي زمينه اي: متغيرهاي مربوطه به خصوصيات فردي جمعيت نمونه را متغير...

دریافت قیمت

ولتامتری چرخه‌ای - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ولتامتری چرخه‌ای معمولاً برای مط...

دریافت قیمت

ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻣﻴﻨﺮاﻟﻮ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

ﻛﻪ از ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر،ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳﻪ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﺤﺮاﻳﻲ. از اﻓﻖ ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫ. ﺎي دﺳﺖ ﺧﻮرده ﺟﻬﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ. -. ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻴﻨﺮاﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده...

دریافت قیمت

مطالعه ویژگی های ژئوشیمیایی سازند سروک در پهنه ایذه، منطقه زاگرس

به منظور مطالعه ویژگیهای ژئوشیمیایی سازند سروک 5 برش سطح االرضی در. بخشهای مختلف ... کل 158 نمونه( براي مطالعه تجزیه عنصري انتخاب شدند. پودر این نمونه ها...

دریافت قیمت

مطالعه آزمایشگاهی فرسایش پاشمانی و ارتباط آن با برخی خصوصیات ...

برای این منظور 120 نمونه خاک از سه کاربری اراضی مجاور هم شامل جنگل، مرتع و ... مطالعه آزمایشگاهی فرسایش پاشمانی و ارتباط آن با برخی خصوصیات خاک در سه کاربری...

دریافت قیمت