سنگدانه ها در بتن موجود در بنگلور

گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن

سنگدانه های مورد مصرف در بتون باید از داخل اشباع واز خارج خشک باشند. تا. آب سطحی روی ... این مقدار تورم. به درصد رطوبت موجود در ماسه و نرمی ذرات آن بستگی دارد.

دریافت قیمت

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﺑﺘﻦ

ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ اﺛﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ. ﻓﺸﺎري ﺑﺘﻦ و اﺳﻼﻣﭗ آن ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي. : ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ، ﺷﻜﻞ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ،. ﺑﺘﻦ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﻣﺮوزه ﺑﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜ.

دریافت قیمت

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ

80. درﺻﺪ. ﺣﺠﻢ. ﺑﺘﻦ. را. ﺗﺸﻜﻴﻞ. ﻣﻲ. دﻫﺪ. اﺑﻌﺎد. و. اﻧﺪازه. ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. ﻫﺎ. در. ﻣﺨﻠﻮط. ﺑﺘﻦ. اﺛﺮ. ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﻛﻨﻨﺪه. ﺑﺮ. ﺧﻮاص. زﻳﺮ ... ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ. :. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﻄﺮ ذرات ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ وزﻧﻲ،. وز ﻲ.

دریافت قیمت