ماشین های دورهء زمین شناسی ژوراسیک قهوه و جرندرس قهوه

چشم اندازی بر دوره های مختلف زمین شناسی - آکا

از لحاظ فسیل شناسی حد بین دوران پالئوزوئیک و مزوزوئیک با از بین رفتن ... نام ژورسیک از کوههای ژورا در آلپ گرفته شده است نهشته های دوره ژوراسیک در زمین شناسی...

دریافت قیمت