بازالت راه آهن بالاست

بالاس 8,359 - شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

... سهامداران; EPS; DPS; آمارها; معرفی; ترازنامه; سود و زیان; تولید و فروش; پورتفوی; تصمیمات مجمع. مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن (بالاس) - بازار عادي فرابورس...

دریافت قیمت

ارزﻳﺎﺑﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺳﺖ در ﻣﻌﺪن ﻧﺼﻴﺮ آﺑﺎد

ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزاﻟﺖ و آﻧﺪزﻳﺖ ، دﻳﻮرﻳﺖ ، داﺳﻴﺖ و ... ﺧﻄﻮط رﻳﻠﻲ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮر ، اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ، اﺣﺴﺎس ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ .... وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻻﺳﺖ راه آﻫﻦ.

دریافت قیمت

ادارات و شركت هاي مرتبط - شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران

... ترابر فجر; توكا ريل; كاردان ريل كالا; ريلي نيرو; ريل كاران ورسك; راه آهن حمل و نقل · خدمات مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن (بالاست); بوتان گاز; پارسيان ريل شرق.

دریافت قیمت