طرح بوته خرد کردن دانه ها

جستجو در علائم تجاری

با استفاده از این صفحه شما می توانید در میان علائم ثبت شده در اداره جستجو کنید. جستجوی پیشرفته. اطلاعات پایه جستجو. عنوان‌علامت. عنوان علامت عینا برابر عبارت...

دریافت قیمت

Cuminum cyminum L. - تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی

کاهش ارتفاع بوته،. تعداد چتر در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژي. ک و دانه. و. عملکرد اسانس شد .... آزمایش به صورت طرح کرت. ها. ی خرد شده در قالب بلوک. های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تنش خشکی به ... در دوره داشت عمل تنک کردن ). چهار تا شش.

دریافت قیمت

کنجد - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دانه کنجد توسط یک کپسول که تنها پار...

دریافت قیمت

کاشت ذرت - نجات آب کشاورزی

در ایران ذرت از سه دهه پیش رفته رفته جای خود را باز کرد و در سال 1353 جزء طرح های افزایش .... کلیه اندوسپرم این نوع ذرت حاوی نشاسته نرم می باشد و اندازه دانه ها خیلی کوچک .... دیسک سنگین جهت خرد کردن کلوخهای حاصل از شخم است وعمق دیسک بین 15-10 .... آبیاری در کشت بطریق هیرم بعد از سبز شدن مزرعه و زمانیکه ارتفاع بوته ها به...

دریافت قیمت

بیماریهای قارچی ویروسی باکتریایی انگور ( تاک ، مو ، رز) - گولباخی ...

9 مه 2013 ... نوبت دوم – این مرحله وقتی است که انگور در حال گل کردن است . ..... حمله بیماری به دانه ها در اوایل تشکیل باعث ریزش زیاد از حد حبه های تازه تشکیل .... ردیف بوته با جهت باد غالب باعث ترویج خشک شدن سریع تر از شاخ و برگ و میوه. ..... که قبل از اجرای این طرح انجام شده بود وجود این ویروس در تاکستان های شمال غرب کشور...

دریافت قیمت

با - مجله علوم زراعی ایران

اﻫﻮاز، آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺮت ﻫﺎي ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧﺮد ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح. ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑـﺎ ﺳـﻪ .... دﯾﺴــﮏ ﻋﻤــﻮد ﺑــﺮ ﻫــﻢ زده ﺷــﺪ و ﭘــﺲ از ﺧــﺮد ﮐــﺮدن. ﮐﻠﻮﺧﻪ. ﻫﺎ ﺗﻮﺳـﻂ دﯾﺴـﮏ، ... ﭘﺲ از ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪوﻧﻤﻮ ﺑﻮﺗﻪ. ﻫﺎ و رﺳـﯿﺪن. ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ داﻧـﻪ، ﺑﺮداﺷـﺖ در اﺑﺘـﺪاي اردﯾﺒﻬﺸـﺖ. ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ از ﺧﻄﻮط...

دریافت قیمت

بررسي خصوصيات زراعي مرتبط با كيفيت علوفه ذرت سيلويي

داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزي داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح ﻛﺮﺗﻬﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ در. 4 ... ﻫﺰار ﺑﻮﺗﻪ و. 300. ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻴﻔـﻲ و ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑﻮﺗـﻪ. 95 ... ﻛﺮدن در آون در دﻣﺎي. 70 ... ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ آزاد ﺷﺪن داﻧﻪ ﮔﺮده و ﻇﻬﻮر ﻛﺎﻛﻞ ﻫﺎ.

دریافت قیمت

Douran Portal - - سازمان تحقیقات

در اين طرح بمنظور جلوگيری از کاهش کيفيت و افت وزنی هويج طی مدت نگهداری در ... می باشد از روشهايی نظير: ماليدن به کمک قلم مو (بصورت دستی)، اسپری کردن، غوطه ور ... طبق ارزيابي های بعمل آمده بوته هاي خربزه اكبر آبادي (با منشاء ايراني) تا 100 روز ...... بعد از برداشت، صفات وزن هزار دانه و ميزان عملكرد دانه در كرت براي كليه لاينها...

دریافت قیمت

قسمت اول

12 آگوست 2009 ... ﻬﺎ در ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻛﺮدن داﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮده و دﻓﻊ ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻬﺎ دارﻧـﺪ . در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻧـﺎﻟﻴﺰ .... اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ، ارﺗﻔﺎع ﺑﻮﺗﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﻲ در ﻫﺮ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ. داري. ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .... رﮔﻮم ﻋﻠﻮﻓﻪ اي ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ زودرس اﺳﭙﻴﺪﻓﻴﺪ، آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺮت ﻫﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح. ﺑﻠﻮك ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﻲ در...

دریافت قیمت

مقاله کشت کلزا در مناطق دیم

بخش تحقیقات دانه های روغنی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر از دو دهه قبل برنامه ... مقایسه روش های برداشت، تحمل به تنش خشکی و غیره در قالب طرح های تحقیقاتی مورد بررسی ... برای تأمین شرایط فوق ،‌شخم با گاوآهن یا پنجه غازی و خرد کردن کلوخه ها ... با این حال استقرار بوته های پرقدرت و یکنواخت در اوایل پاییز تنها با انتخاب...

دریافت قیمت

ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﻮﺭﻓﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟ - Sid

... ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﺍﻧـﻪ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ. ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻃﺮﺡ ﮐﺮﺕﻫﺎﻱ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮﺡ ﺑﻠﻮﮎ )،Phaseolus vulgars L(. ... ﺑﻴـﻦ ﺭﺩﻳـﻒ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺑﻮﺗـﻪ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺩﺍﻧـﻪ ﻭ ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﮏ ﺩﺭ ﺳـﻄﺢ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻳﮏ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻌﻨـﻲ ﺩﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻭ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ... ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺮﮒﻫﺎ، ﺷــﺎﺧﻪ ﻫﺎ، ﺟﺬﺏ ﻧﻮﺭ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺘﻮﺳــﻨﺘﺰ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺪﻝﺳــﺎﺯﻱ .... ﺩﻣﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ ۷۲ ﺩﺭﺟﻪ ﺳـ...

دریافت قیمت

ﯿﺮ ﺧﺸﮑﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮﺗﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮ دو ﮔﻮﻧﻪ دا - مجله تولید گیاهان زراعی

ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮑﺪه ... ﻓﺎﮐﺘﻮرﯾﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑ ... ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺷﺪﻧﺪ . در ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﻔﺮزه و ﭘﺴﯿﻠﯿﻮم، ﺗﺮاﮐﻢ. ﻫﺎی ﺑﻮﺗﻪ .... ﻣﻨﻈـﻮر ﺧـﺮد ﮐـﺮدن.

دریافت قیمت

لینک دانلود - صفحه نخست

از آنجايي كه محصول نهايی در زراعت گياهان دارويی دست يابی به متابوليت های ثانويه و يا ... در سال های اخير سازمان كشاورزی و خواروبار جهانی (F.A.O) طرح توسعه نظام های .... چترها از پایین بوته به سمت بالا و اطراف به مرکز تولید بذر می کنند که نشان دهنده گل آذین نامحدود آن است. .... پس از بوجاری، عملیات خرد کردن دانه زیره سبز صورت گرفت...

دریافت قیمت

زراعت - سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

3- در صورت ایجاد کلوخه های نسبتاً درشت باید نسبت به دیسک زدن و خرد کردن آنها اقدام کرد . ... جهت حذف علف های هرز بین ردیف ها و تهویه بهتر و همچنین خاک دهی پای بوته ها ... برداشت دانه خشک باقلا زمانی است که اکثر غلاف ها به رنگ قهوه ای در آمده اند در این ..... به صورت اسپليت پلات درقالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با3 تكرار درايستگاه....

دریافت قیمت

بسم الله الرحمن الرحيم موضوع شناسنامه سایت IPN/FFS مدیر پروژه ...

شروع طرح IPM / FFS برنج و گروه بندی افراد .... همچنین برای جلوگیری از خرد شدن دانه ها و پر شدن دانه ها و سبز ماندن بیشتر از کودهای ریز مغذی فیبرال، فیبر اپتاس و...

دریافت قیمت

تأثیر آبیاری تناوبی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ...

نتایج نشان داد که : رژی مهای آبیاری بر صفت عملکرد دانه مؤثّر بوده و تیمارهای ... ۵ درصد و تعداد دانه های پر شده، تعداد دانه خالی و ارتفاع بوته در زمانبرداشت، در سطح ... دانه و برخی صفات کمّی ارقام برنج، آزمایشی در قالب کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های .... به نظر می‌رسد تنش آب روی رشد، فرآیند ذخیره سازی و روند پر شدن دانه‌ها و نیز...

دریافت قیمت

تمامی فنون کشت گل در خانه و گلخانه - مهمترین اخبار ایران و جهان

همچنین گلخانه هائی برای پیش رس کردن پیازهای گل ، تکثیر نباتات زینتی و تهیه ..... بعنوان مثال، پاره ای دانه ها را که پوسته ضخیمی دارند لازم است قبل از کاشت مدت ۲۴ .... میخ نشاء کُن : از این وسیله بمنظور کاشتن بوته های جوان و یا قرار دادن قلمه گلها ... داس باغبانی : برای قطع کردن ریشه علفهای هرز و همچنین خرد کردن خاک زیر آنها که در....

دریافت قیمت

yar5,elmi, ariaye

برای خرد کردن ونرم کردن کلوخه ها لایه عمیق شخم ۱۰ تا۱۵ سانتی متر وبرای آماده سازی ... می کند و رشد و توسعه ریشه محدود شده و موجب عدم اسقرارمطلوب بوته ها محصول می گردد. ... که برای متخصص آبیاری مجال طرح این سوال که برای حرفه ای شدن دهقان داده نشده است. ... ارقام درجه حرارت مطلوب برای چوانه زدن دانه غلات از ۲۵ الی ۳۲ درجه سانتیگراد...

دریافت قیمت

ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﯽ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻴﻮﺏ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ ﺍﳒﺎﻡ ﺩﻛﻮﺭ

روش ﻫﺎی دﮐﻮر ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﺎت، ﭼﻪ ﻗﺒﻞ و ﭼﻪ ﺑﻌﺪ از ﻟﻌﺎب زﻧﯽ،. ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده و ... ﺗﻮﻟﻴﺪی و درﺟﻪ ی ﺣﺮارت ﭘﺨﺖ ﻟﻌﺎﺑﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻃﺮح ﻫﺎ و. رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در .... ٣ــ آﻳﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪی ﭘﻮدر ﺷﻴﺸﻪ ی ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﯽ ﺧﺮد ﺷﺪه ﺗﺄﺛﻴﺮی در ذوب دارد؟ ٤ــ آﻳﺎ ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎ .... ﺻﻔﺤﻪ ی ﻧﺴﻮز در زﻳﺮ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ (ﺷﮑﻞ ١٢ــ ٢٨). درِ ﮐﻮره را...

دریافت قیمت

124 فروردين، ارديبهشت

براس اس ای ن طرح،. زیربخش های .... کیلوگرم در هکتار در فاصله 12 س انتی متر بین بوته ها ...... 6- دانه انار برای خرد کردن سنگ کلیه و مثانه مفید است.

دریافت قیمت