توالی چینه شناسی گوا

بررسي رخساره هاي سنگي، محيط رسوبي و چينه شناسي توالي ها در سازند ...

سازند بورقان با سن كرتاسه از مهمترين سنگ مخزن هاي هيدروكربوري خليج فارس محسوب مي شود. به منظور شناخت رخساره هاي سنگي، محيط و توالي هاي رسوبي اين سازند، حدود...

دریافت قیمت