محاسبات طراحی کوره دوار پی دی اف

استاندارد فرآیند تولید آهک - شرکت برق منطقه ای خراسان

در اﯾـﻦ واﺣـﺪ، ﺳـﻨﮓ آﻫـﮏ در ﮐﻮره ﻫﺎی آﻫﮏ در اﺛﺮ ﺣﺮارت ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺖ، ﮐﻠﺴﯿﻨﻪ. (. ﭘﺨـﺖ. ) ﺷـﺪه و ﻣﺤﺼﻮل ... دی اﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ. +. آﻫﮏ ﮐﻠﻮﺧﻪ ﺳﻨﮓ آﻫﮏ ... ﮐﻮرﻫﻬﺎی اﻓﻘﯽ دوار. 3. 5-1. ﻣ. ﻌﯿﺎر ﻣﺼﺮف .... ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺼﺮف وﯾﮋه اﻧﺮژی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد . ﻣﯿﺰان آﻫﮏ ﮐﻠﻮﺧﻪ. ﻣﻌﺎدل.

دریافت قیمت

روشﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ راﻫﮕﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻠﺰ ﻣﺬاب ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﻔﺮهﻫـﺎ. ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. ... ﻛﻮره ﻗﺮار داده ﻣﻲﺷﻮد. ﭘﻮﺳﺘﺔ دور ﻣﺪل ... ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﻗﺎﻟﺐ (ﭘﻮﺳﺘﻪ) ﺑﺎ ﻣﺪل ﻣﻲﺗﻮان ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺳﺘﻪ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد. ... اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﻮل ﻣﺪل رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺳﭙﺲ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ دﻣﻴﺪن دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ آن ﺳﺨﺖ ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻦ ...... ﺷﻜﻞ ١١- ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺳﻨﺒﻪﻛﺎري ﭼﺮﺧﺸﻲ (...

دریافت قیمت

" " مطرح شد مشعل و كوره هاي صنعتي ر نخستین همایش د

نخستین همایش مشعل و كوره هاي صنعتي در راستاي بهینه سازي وكاهش مصرف انرژي صبح .... به ما كمک كرد عملکرد محاسبه شدا موجود را با مقادیر طراحي كوره كره توسرط شرركت .... سازي یک كوره دي اتانایزر، با در نظر گرفتن هندسه، احتراق در كوره و ..... براي یک كوره دوار تولید سیمان كه داراي مشعل چند كاناله )داراي چند مجرا( با سوخت زغال سنگ.

دریافت قیمت

تعادل انرژی و تولید انرژی گرمایی و الکتریکی برای یک کارخانه سیمان

ي ﻛﻮره. ي دوار ﻧﻮع ﺧـﺸﻚ ﻛـﻪ در ﻳـﻚ. ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن در ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ، ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ. ﺷﻮد . ﻛﻮره داراي ﻇﺮﻓﻴﺖ ... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ي دﻗﻴﻖ از ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷـﻮد ﺗـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت.

دریافت قیمت

بررسی روش های مختلف تراز لیزی کوره دوار در صنعت سیمان

کوره دوار در صنعت سیمان. چکیده: یکی از مش کالتی ... ب ا روش ه ای متفاوتی کوره های س یمان را تراز می کنن د. در این گزارش به طور ... مدیر طراحی شرکت مدرن صنعت الماس جنوب. 1- مقدمه. با توجه به ... نرم افزار محاسبه جابه جایی غلتک ها می باشد که می توان پس از .... 2- سایت رسمی ش رکت اف ال اسمیت بخش دکتر کوره .zenith.

دریافت قیمت

یک

ﺑﻪ ﻧﺎزل را اﻓ. ﺰاﯾﺶ داد ﺗﺎ از ﺳﺎﯾﺶ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد . ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻮم اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺻﺪﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ از ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از. /1. 0. ﺑﺎر. ﮔﺮدد و اﮔﺮ ... از ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺪرﯾﺲ ﺷﺪه و ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻔﺎوت در ﺗﻌﺪاد. ﻣﺮاﺣﻞ و ﺑﺮج ﻫﺎ ..... درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي آن ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده...

دریافت قیمت

اﻛﺴﻴﮋن و اﺣﺘﺮاق

ﻃﺮاﺣـﻲ. ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﺣﺎﻟﺖ. ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي. ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺣﺘﺮاق در ﻛﻮره، اﺳﺘﻔﺎده از اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻳﺪ ﻣ. ﺤﺪ ... ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮا ﺑﻪ ﺟﺎي اﻛﺴﻴﮋن، ﺟﺮم و ﺣﺠﻢ ﮔﺎزﻫﺎي در ﺣﺎل ﮔـﺮدش درون ﻛـﻮره اﻓـﺰاﻳﺶ. ﻳﺎﻓﺘـﻪ و در ..... ﺎي ﺣﺮارﺗﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ، اﻧﺮژي ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ راﺑﻄﻪ ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد ..... ﻫـﺎي دوار. ) ﻗـﺮار. ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد . اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ا...

دریافت قیمت

دانلود فایل PDF

۳۸. ﭘﻤﭗ ﻫﺎﻱ ﺭﻓﺖ ﻭﺑﺮﮔﺸﺘﻲ. ۵۱. ﭘﻤﭗ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺍﺭ. ۶۲ ..... ﺳﺮﻋﺖ. V. ﻭ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ. ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ. ٢. ﻗﻄﺮ. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺑﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ. ٢. V. ﺭﺍ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﻴﺪ . ? = ﺣﻞ. : sec/. *42.94. 4 .... ﻃﺮﺍﺣﻲ. (. ﻓﻠﻮﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ. ) ﺑﻪ. ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺩﻭﺭ. ﭘﻤﭗ ﻭ. ﻳﺎ. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑـﻴﺶ. ﺍﺯ ﺣﺪ ﻗﻄﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻠﻮﻭ .... ﻫﺎﻱ ﺣﺴﺎﺳﻲ ﻣﺜﻞ ﭘﻤﭗ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﺧﺖ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻛﻮﺭﻩ ﻫﺎ ﻭ ...

دریافت قیمت

تعادل انرژی و تولید انرژی گرمایی و الکتریکی برای یک کارخانه سیمان

2/51 %. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . اﺗﻼف. ﺣﺮارﺗﻲ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه. در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ. ي ﻛﻮره. 85/1 %. و ﺑﺮاي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ. ي ﺧﻨﻚ. ﻛﻦ. % 19. اﺳـﺖ .... ﺟﺮم دي. اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ. ( kg. ) ﺟﺮم ﻏﺒﺎر. ﭘﺨﺶ ﺷﺪه. ( kg. ) ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ازاي ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻠﻴﻨﻜﺮ. ( kg. ) .... ﻫﺎ. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻠﻴﺪي در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﻤﺎن، ﻋﻤﻞ. ﭘﺨﺖ ﻣﻮاد آﺳـﻴﺎب ﺷـﺪه در ﻳـﻚ ﻛـﻮره. ي دوار اﺳـﺖ . ﺗﻮﻟﻴـﺪ. ﻛﻠﻴﻨﻜﺮ در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ .......

دریافت قیمت

دریافت مقاله - انجمن احتراق ایران

ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻮره. ﻫﺎي دوار ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮ در ﺑﻪ. ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺨﻠﻮط. ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺳـﺎﺧﺖ و ﺳـﺎز .... ﮐﻮره دوار ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت از ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد درون ﺑﺴﺘﺮ ﮐﻮره اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ..... ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ،. -. ﮔﺮﻣﺎي وﯾﮋه، ﮔﺮﻣﺎي ﻧﻬﺎن و اﻧﺮژي ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻮاد. ﻣﺴﺘﻘﻞ از دﻣﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ در راﺳﺘﺎي ﻃﻮل ﮐﻮره ﻣﯽ ..... آب ﻣﻮﺟـﻮد. در ﻣـﻮاد ورو. دي...

دریافت قیمت