دره لئون بازیافت بتن

راه ﻫﺎي روﺳﺎزي زﻳﺮاﺳﺎس ﻻﻳﻪ در ﺷﺪه ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺑﺘﻦ از اﺳﺘﻔﺎده

ﺑﺘﻦ. ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ. ﺷﺪه. در. ﻻﻳﻪ. زﻳﺮاﺳﺎس. روﺳﺎزي. ﻫﺎي. راه. وﺣﻴﺪ آﻳﻦ. 1. ، ﺳﻴ ﺪﻣﺴﻌﻮد ﻧﺼﺮآزاداﻧﻲ. 2 ..... دره. ﻫﺎ. و. اﻳﺠﺎد. دﭘﻮﻫﺎي. وﺳﻴﻊ. ﺑﻪ. ﻛﺎر. ﻣﻲ. رود. ﻛﻪ. ﻫﻴﭻ. ﻧﺘﻴﺠﻪ. اي. ﻏﻴﺮ. از. ﺗﺨﺮﻳﺐ. و. آﻟﻮدﮔﻲ. ﻣﺤﻴﻂ. زﻳﺴﺖ.

دریافت قیمت