فک کتابچه راهنمای عمل سنگ شکن

کلیات تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی و خصوصی

ﻧﺎم ﮐﺘﺎب. : ﮐﻠﯿﺎت. ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﺎل. 1391. ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ... دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﯽ رﺿﻮي، ﻣﻌﺎون درﻣﺎن وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ. -. ﻣﻬﻨﺪس ..... ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺎري ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻫﺮ ﺻﻨﺪوق، ﻣﻌﺎدل ﺣﻖ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﻮب از. ﺣﻘﻮق ..... رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻓﮏ.

دریافت قیمت

خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران - لیست انجمن ها و مراکز حمایت از ...

لیست مراکز و موسسات حمایتی بیماران. ردیف. نام موسسه. آدرس. تلفن. 1. انجمن ام اس تهران(ایران). تهران - خیابان انقلاب - خیابان وصال شیرازی - نرسیده به چهارراه طالقانی...

دریافت قیمت

مجموعه قوانین کاربردی – اجرایی درامررسیدگی به اسناد بیمارستانی........

ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ. <. ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺟﺮﺍﺣﻲ. <. ﺻﺪﻭﺭﻣﻌﺮﻓﻴﻨﺎﻣﻪ. <. ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ. ﺍﺳﻨﺎﺩﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ. ﻃﺮﻑ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ .... (ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻼﻙ ﻋﻤﻞ ﺳﺎﻳﺖ ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﺍﺯ ..... (ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ). -3. 26. ﻟﻴﺘﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻲ ﺟﻬﺖ ﻫﺮﻛﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﺣﺎﻟﺐ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ. K. 50. ﺟﺮﺍﺣﻲ ﻭ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺑﻴﻤﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ .... ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﻓﻚ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﻌﺮﻓﻴﻨﺎﻣﻪ ...

دریافت قیمت

بیمه مکمل - وبلاگ بهزيستي استان تهران - سازمان بهزیستی استان تهران

18 ا کتبر 2009 ... بيمه مكمل و نحوه استفاده از خدمات آن بيمه مكمل تعريف بيمه مكمل حائز ین بیمه مکمل مدارك ... مربوط به شیمی درمانی، جراحی دیسک ستون فقرات ، لاپاراسکوپی، سنگ شکن و ... ریز هزینه داروهای بخش و ریز هزینه داروهای اتاق عمل در صورت عمل جراحی ... خدمات دندانپزشکی و جراحی لثه و جراحی فک (مگر ناشی از تومور فک و یا حوادث...

دریافت قیمت

اعمال جراحی ارولوژی - بیمارستان شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی کرمان

خدمات قابل ارائه کلیه عمل های سیم ادراری (کلیه-مثانه -مجرا) ... عمل ) TURPرزکسیون پروستات از راه مجرا ) ... TUL (سنگ شکن درون اندامی و یورتروسکوپی تشخیصی )

دریافت قیمت

مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی امام رضا (ع)دانشگاه علوم پزشكي ...

عمل "پاریشال نفرکتومی رتروپریتوان" برای نخستین بار در شمال‌غرب کشور با تکنیک رتروپریتوان (خلف صفاقی) در مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) تبریز انجام...

دریافت قیمت

توصیه های مفید برای دفع سنگ کلیه - مجله پزشکی دکتر سلام

9 ژانويه 2016 ... با این حال خیلی از افرادی که مستعد گرفتن سنگ کلیه هستند فکر می‌کنند .... حتی در این مواقع باز هم عمل سنگ‌شکن را انجام می‌دهیم، اما انتظار دریافت...

دریافت قیمت

دستورالعمل های سازمان بیمه خدمات درمانی - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات ...

راﻫﻨﻤﺎي. ◅. ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺟﺮاﺣﻲ. ◅. ﺻﺪور ﻣﻌﺮﻓﻴﻨﺎﻣﻪ. ◅. ﺣﺴﺎﺑﺪاري. اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻃﺮف ﻗﺮارداد ... اﻣﻜﺎن. ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﻧﻈﺮات ارزﺷﻤﻨﺪ. ﺧﻮد را. در ﻃﻮل. ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ و از اﺑﺘﺪاي ﭼﺎپ اﻳﻦ. ﻛﺘﺎﺑﭽﻪ. (. ﺳﺎل. ) ..... ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. وﻟﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﻧﮋﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ در اﺑﺘﺪاي. ﻋﻤﻞ. PTCA. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ آ. ن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ..... ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ. 5-18-. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ د...

دریافت قیمت