همچنین داده های کل برای پردازش پرس و جو و

پرس و جو - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

نظامهای مدیریت بانک اطلاعات بر پایه نیازمندی برای حفظ و نگهداری داده‌های ماندگار و ارائه ... بهینه‌سازی پردازش موازی پرس و جو در سیستم‌های پایگاه داده استنتاجی .... از طرفی حصول مرتبط ترین سرویس‌ها به دقت درخواست کاربر و همچنین مکانیزمی که برای...

دریافت قیمت

داده کاوی

این داده ها باید تحلیل و پردازش شوند تا تبدیل به اطلاعاتی شوند که آگاهی بخش ، آموزش دهنده و ... و ذخیره سازی داده های عددی و همچنین به وجود آمدن پایگاه داده های بزرگ در زمینه های مختلف شده است. ... در همان سال دیدگاهی از داده کاوی به عنوان «پرس و جو کننده از پایگاه های استنتاجی» ... بازیابی ایستا (محاسبه کل سود یک فروشگاه در 5 سا...

دریافت قیمت

ساختار سیستم پایگاه داده - سورس کد

همچنین در ساختار پایگاه داده ذخیره سازی و استقلال داده ها مورد بحث است. ... پردازش پرس و جو. پردازش پرس وجو دارای بخش های کامپایلر DML ، پیش کامپایلر DML، زبان DDL و موتور ارزشیابی است. .... بازدید امروز 7091; بازدید دیروز 19071; بازدید کل 7728963; کاربران آنلاین73; تعداد سورس کد ها 360; تعداد مقالات 358; تعداد ویدیو ها 0...

دریافت قیمت

روي داده رﻣﺰ ﺷﺪه اي ي ﺑﺎزه وﺟﻮ روﺷﯽ ﮐﺎرآ و اﻣﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺮس

ﻫـﺎي. وب از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ،. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮآن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داده. و ﻧﯿﺰ ﭘﺮدازش ﭘﺮس. وﺟﻮ را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي. DAS ... ﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ. ﮐﺎرﺧﻮاه را. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. دو. روﯾﮑﺮد. ﺟﺪاﺳﺎزي و رﻣﺰﮔﺬاري ﺑﻼك. ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. دو ﻧﻮع ﺷـﺎﺧﺺ ... ﯾﮏ ﮐﻠﯿـﺪ ﻣﺠـﺰاي. K. اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ. ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ nsc. را ارﺿﺎ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨـﺪ ﺑـﺎ ﮐـﻞ....

دریافت قیمت

درخت بازه - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این در حالی است که زمان پیش پردازش ب...

دریافت قیمت

و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﮐﺎﻫﺶ درآن ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﮐﺪ ﺑ - دانشگاه آزاد اسلامی ...

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ داده. ﻫﺎي ... ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪﻟﯿﻞ راﯾﮕﺎن و ﻣﺘﻦ ﺑﺎز ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ، از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﮐﺜﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻫﺎي ﻣﻮازي ..... وﻗﺘﯽ ﺗﻤﺎم وﻇﺎﯾﻒ ... داده ﻫﺎ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﺎ و ﭘﺮدازش ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻫﺎ ﭘﯿﺎده ﺳ.

دریافت قیمت

دانلود مقاله بهینه سازی پرس و جو در محیط های توزیع شده - پروژه دات کام

16 دسامبر 2014 ... در پایگاه داده های توزیع شده با اندازه بزرگ، مسأله بهینه سازی پرس و جو ماهیتی ... پردازش می شود و نتایج آن از پایگاه داده برگشت داده می شوند و همچنین...

دریافت قیمت

بهینه سازی عملکرد در SQL Server 2008 R2 - بلاگ ایران هاست

16 سپتامبر 2012 ... در بیشتر محیط های حرفه ای ، پایگاه داده های رابطه ای ، هسته برنامه ها و سرویس های تجاری را ... موتور پردازش پرس و جو با عملکرد بالا در SQL Server 2008 ... همچنین در SQL Server 2008 میتوان جهت بهینه سازی به قابلیت چند تکه کردن و...

دریافت قیمت

نـرم‌افـزارهای‌متـن‌باز ‌در‌دنیـای‌سیستـم‌های‌اطالعـات‌مکانـ - سازمان نقشه ...

3 دسامبر 2011 ... از داده های مکانی در جهت تصمیم گیری های مناسب و کارآمد،. توسعه نرم ... مهندس سمیه نظامی. کارشناس ارشد سیستم های اطالعات مکانی اداره کل GIS سازمان نقشه برداری کشور ... ایجاد الیه، امکان انجام72- دارا بودن ابزارهای پرس و جو. ، شبکه ها و .... و همچنین پشتیبانی از بارگذاری فایل های محلی و انجام پردازش. و .... shp, gml, xml...

دریافت قیمت

A Framework for Extracting Temporal Ontology from ... - Pars.ie

ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ٧ﮐﻤﮏ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ ۶و ﭘﺮدازش ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ۵] ﯾﮏ روش ﺑﺮای ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ٨در [. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ... ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺗﺮﺗﯿﺐ وﻗﻮع. ﺷﺮاﯾﻂ در زﻣﺎن .... ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از وﺟﻮد ﻧﺎﻇﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﻧﺶ زﻣﯿﻨﻪ ای از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ..... و ﺗﻌﺪی ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤ...

دریافت قیمت

ذخیره داده های شبکه های حسگر بی سیم - ترجمه فا

روش های ذخیره سازی داده های در شبکه های حسگر بی سیم (جدیدترین مطالب علمی و جالی ... ایستگاه پایه و همچنین گره حسگر باشند) درخواست دسترسی به داده ها را به سمت مکان داده های ... این استراتژی درخواست پرس و جو را برای کل شبکه ارسال کرده و هر گره مطابق با ... بالاخره، هزینه انتقال داده ها بالا و پردازش پرس و جو پیچیده تر می باشد.

دریافت قیمت

طراحی پرس و جو ها در SQL server: دوری کردن از ده خطا: : دانش و تکنولوژی ...

26 سپتامبر 2013 ... با وجود رشد مداوم و قابل توجه داده ها در بانکهای اطلاعاتی نرم افزار SQL ... اگر در این مرحله از پردازش پرس و جو واضح نیست، حتی کد نویسی نیز ... حکمت متعارف برای دستیابی به تمام بانکهای اطلاعاتی استفاده از منطق ... زمانی که منطق مشخص شده گزینه صحیح است، استفاده کردن از نشانگرها همچنین می تواند جریمه های...

دریافت قیمت

OLAP چیست؟ - پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر

مقاله آشنایی با مفاهیم سیستم های پردازش تحلیلی برخط (OLAP) ... گزارش گیری و پرس و جوهای متنوع به جای تحلیل مستقیم داده ها از درون سیستم های عملیاتی ، از ... بعنوان مثال یک پایگاه داده چند بعدی می تواند فروش کل سالیانه را با ماه فروش ، تعداد ... همچنین انبار داده ها مبتنی بر زمان است و تغییرات داده ها بر اساس بازه های زمانی متفاوت...

دریافت قیمت

مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات مبین - پایان نامه های حمایت شده

پردازش پرس و جوی اسکای لاین در شبکه های حسگر با استفاده از خوشه بندی حسگرها ... در انتخاب روش پرس و جو و طراحی الگوریتم های پردازش داده، باید محدودیت های منابع ... همچنين آزمون‌هايي بوسيله داده‌هاي آزمايشگاهي و واقعي براي ارزيابي الگوريتم انجام ... یک الگوریتم جدید بر مبنای تئوری احتمال کل، و فاصله یابی در فضای برداری، در...

دریافت قیمت

كاوش پايگاه داده های وب - داده کاوی و وب - فصل سوم

20 نوامبر 2012 ... توابع پایگاه داده، شامل پردازش Query و مدیریت واكنشهاست. پردازش Query شامل .... همچنین احتیاج به توسعه تكنیكهای دسترسی، پرس و جو وشاخص گذاری منبع داریم. مخزن داده بر پایه .... بنابراین كاوش گران تمام شود. نكته اینجاست كه...

دریافت قیمت

دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر درباره بررسي و مطالعه مکانيزم هاي ...

23 ژوئن 2015 ... و همچنین‌ درباره‌ پردازش‌ سیار و داده‌های‌ فراگیرمدیریت‌ حافظه‌ و پشتیبانی‌ از داده‌ و روش‌ پرس‌ و جو به‌ بحث‌ و بررسی‌ می‌پردازیم‌ ... کل‌ پردازش‌های پروتکل‌ hand – off جدا از MU می‌باشد و مسئولیت‌ انتقال‌ پیوسته‌ داده‌ در حال‌ اتصال‌ رابرعهده‌ دارد...

دریافت قیمت

ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲ ﻳﮏ ﺭﻭﺵ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﺎﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ - SID

ﺳﺎﺯﻱ ﭘﺮﺱ ﻭ ﺟﻮ. ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺁﻥ ﮐﻪ. ﻫﻤﮕﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ، ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎﻱ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ. ﻧﺘﺎﻳ. ﺞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮ ... ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎﻱ ﺣﺴﮕﺮ ﺍﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪﺓ ﭘﺮﺱ ﻭ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻮﻳﺎ ﺑﺎ. ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻱ .... ﮐﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺩﺭﺧﺘﻲ ﮐﻪ ﮔﺮﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺭﻳﺸﻪ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ. ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ ﻭ...

دریافت قیمت

پردازش تحلیلی آنلاین (OLAP) | پایگاه دانش BPM رایورز

این تکنولوژی داده‌های کسب‌وکار را به صورت چندبعدی تجزیه و تحلیل می‌کند و بدین ترتیب توانایی انجام ... این نوع پرس و جو در واقع پرس و جوهای نقطه‌ای (point queries) نامیده می‌شوند. ... همچنین اطلاعات مفیدی مانند "زمان اوج سفر"، "دسته‌بندی مردم از لحاظ طبقاتی (اقتصاد / کسب‌وکار) " و ... دانش، پایه و اساس تمام تصمیم‌گیری...

دریافت قیمت

مقالات کامپیوتری - معماری های مختلف پایگاه داده ها

7 مارس 2009 ... در این نوع سیستم ها تمامی اطلاعات در یک پایگاه ذخیره و همچنین بازیابی ... پردازه نگارنده پایگاه داده: که وظیفه نوشتن نتایج پرس و جو ها را بر روی دیسک به عهده دارد ... ایده اصلی در معماری موازی استفاده از پردازش های موازی در مراحل مختلف تا آنجا ... که داده های منتقل شده در شبکه زیادتر می شود سرعت و در نتیجه کارایی کل هم...

دریافت قیمت

دانشگاه علم و صنعت ایران - School of Computer Engineering ...

25 نوامبر 2014 ... در مسأله پردازش پرس و جوهای گرافی یک پرس و جوی گرافی داده میشود، سپس باید تمام گرافهایی در پایگاه داده گراف، که شامل پرس و جوی مورد نظر ... با افزایش گسترده تعداد گرافهای موجود در پایگاه دادههای گرافی، پردازش پرس و جوهای ... با فیلتر کردن قسمتی از پایگاه داده که نمیتواند جواب پرس و جو باشد محاسبه شده،...

دریافت قیمت