قدرت موتور آسیاب سیمان 2500 کیلو وات ولت 6000

موتور 30 کیلو وات چند آمپر می کشد | جستجو در وبلاگها | وبلاگ 24 ...

در ضمن این موتور 700 کيلو واتی است ميخواهیم با یک ترانس 2000 کيلو ولت آمپر آن را راه ... یه دستگاه آسیاب 3تن که با موتور 20 اسب کار ميکند را ميخواهم راه اندازی کنم. ... اگر قدرت موتور 15کيلووات با جریان نامي 29 آمپر،ضریب توان 0.89 راندمان...

دریافت قیمت

ﻓﺼﻞ ٣ ﮐﺎر و ﺗﻮان

ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﺮداﻧﺪن ﻣﻮﺗﻮر از ﻧﻴﺮوی ﺳﻘﻮط آب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ... ١ــ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب ﮐﻮﻟﻦ در وﻟﺖ ﻧﻴﺰ ژول ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ... ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب وﻟﺘﺎژ در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﻴﻠﻮ وات.

دریافت قیمت

نکات مهم در خرید دیزل ژنراتور و اندازه گیری KW - KVA کاوا

نکات مهم در خرید دیزل ژنراتور و اندازه گیری کاوا و کیلو وات ( KW - KVA ) ... بسیاری از افراد بر این باورند ژنراتور دیزلی با قدرت کمتر برای مصارف برق اضطراری ... نحوه انتخاب صحیح موتور دیزل ژنراتور و ژنراتور دیزلی : ... پمپ آب - 2HP, 6000, 2000. پمپ آب - 3HP, 9000, 3000. آبگرمکن الکتریکی, 5000, 4500. فریزر, 2500, 500.

دریافت قیمت