ارتعاشی غربال شاکر نوع ارتعاش

غربال - دانشنامه مواد و تجهیزات - پترونت

ذرات با دانه ریز، از سوراخ های غربال عبور می کنند و ذرات درشت از سوراخ ها عبور نکرده و باقی ... در یک طرف این نوع سرند یک وسیله مکانیکی قرار دارد که با ایجاد ارتعاش باعث ... بعنوان مثال روی غربال گریزلی موتور ارتعاشی گذاشته اند تا عملیات غربال...

دریافت قیمت

: ارتعاش صوت - دانشنامه رشد

وقتی نقطه‌ای را دارای حرکت ارتعاشی می‌دانیم که حرکات متناوب شبیه بهم را در زمانهای متساوی انجام دهد. هر چند در زبان عادی ارتعاش را برای رفت و آمد نقطه یا جسم در روی یک...

دریافت قیمت