گیاهان برای پردازش دیاتومیت

SID | ارزيابي تکنيک پردازش تصوير در تخمين ازت و عملكرد گياه ...

تامين دقيق و به موقع ازت گياهان در کوددهي مزارع مستلزم بکارگيري روش هاي جديد و کم هزينه در کشاورزي دقيق است. به منظور تعيين ازت مورد نياز گياه برنج در زمان خوشه...

دریافت قیمت

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﯿﺎه ﺎﯾﻪ اﻧﺪاز ﺑﺮاﺳ

ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻮﺷﺶ ﺳ. ﺎﯾﻪ اﻧﺪاز. ﮔﯿﺎه. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ. ﺳﯿﻨﺎ ﻟﻄﯿﻒ اﻟﺘﺠﺎر. 1 ... ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺷﺶ ﺳﺒﺰ ﮔﯿﺎه،. ﺳﻪ. ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن...

دریافت قیمت

کاربرد پردازش تصویر در تشخیص و طبقه بندی بیماری گیاهان و میوه ها

تمرکز اصلی در این تحقیق، کاربردهای پردازش تصویر در کشاورزی در زمینه شناسایی و طبقه بندی آفات و بیماری های گیاهان و میوه ها است، کاربردی که نسبت به دیگر...

دریافت قیمت