کنترل گرد و غبار در معدن زغال سنگ روباز

Geology Science - تأثیرات زیست محیطی استخراج معدن به تفکیک ...

30 دسامبر 2006 ... روش استخراج روباز _ روش استخراج مسطحي _ روش استخراج کنتوري_ روش استخراج ... در مورد انفجار با عمليات کنترل شده مي توانآلودگي هوا : را کاست. ... روش استخراج مسطحي : اين روش عمدتاً براي آن گروه از معادن زغالسنگ به کار مي رود که اولاً ... صورت مي گيرد، استخراج وبار گيري همراه با انتشار گرد و غبار خواهد بود.

دریافت قیمت

ایمنی در معدن - Safety in Mine - سایت مهندسی معدن

20 آگوست 2014 ... انفجار مواد منفجره نامتناسب مثل استفاده از باروت در معادن زغال سنگ. علایم حریق: در .... ۱۰) کنترل میزان گاز متان و کلیه گاز های انفجاری قبل از اتشباری ... در معادن روباز خطرات و حوادث کمتری نسبت به معادن زیرزمینی در آن وجود دارد. ... سیلیکوز: در اثر تنفس گرد و غبار سیلیس آزاد یا سیلیکات های مرکب به وجود میاید.

دریافت قیمت

قوانین مدیریت اراضی ملی و موات - ضوابط زيست محيطي فعاليتهاي معدني

1ـ فعاليتهاي معدني‌: به كليه اقداماتي كه در مراحل اكتشاف‌، تجهيز، آماده‌سازي و ... معادن و سازمان حفاظت محيط‌زيست (مورخ 1354.7.21) رودخانه‌هاي حفاظت شده‌، معادن روباز (سطحي‌) در ... 1 زغال سنگ‌ هشتادهزار ... 16ـ اتخاذ تدابير لازم و مستمر جهت جلوگي از انتشار گرد و غبار ناشي از استخراج و تردد وسايط نقليه‌و حمل و نقل مواد معدني و عمليات خ...

دریافت قیمت

بچه های معدن دانشگاه صنعتی بیرجند - مهندسی معدن

از این رو ، مقدار گاز متان در معادن زغال سنگ باید دقیقا کنترل شود. ... تنفس گرد و غبار زغال سنگ نیز موجب بروز بیماری پنوموکونیوزیز می‌شود که به بیماری ..... قبل از استخراج مواد معدنی به روش روباز، لازم است که اندازه و شکل نهایی معدن به منظور...

دریافت قیمت

محتويات

ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﺳﻨﺠﺶ و ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا، ﺧﺎك، آب و ﺻﻮت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ..... ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻔﺲ را ﻛﺎﻫﺶ داد . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎ در ﻣﻌﺎدن زﻏﺎل. ﺳﻨﮓ. از اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻗﻪ و ﺧﻄﺮات آﺗﺶ ... ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺰرگ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﻌﺎدن زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺟﺘﻨﺎب.

دریافت قیمت

آیین نامه ایمنی در معادن

گازی که در کانسارهای ذغال سنگ همراه با سایر هیدروکربورها وجود دارد و عمدتاً از متان ... ماده 3- مسئول ایمنی هر معدن به عنوان ناظـر و کنترل کننـده عملیـات و انطباق دادن معدن با .... ماده 26- در حفاریهای سطحی و معادن روباز شیب موقت دیوارها و شیب کلی آنها با توجه .... ش- چالزنی باید با تزریق آب یا آب پاشی یا با استفاده از دستگاه غبار گیر ا...

دریافت قیمت

دکتر محمد يزدي - پروفایل

A., "Natural fragmentation model of zirab coals, Iran" , The open geology journal, 2009. ... بياتي, "وِيژگي هاي زمين شيميايي گرد و غبارهاي ميادين اصلي تهران" , فصلنامه علوم .... يزدي, "اثرات زيست محيطي معدن زغال سنگ مزينو طبس" , فصلنامه علوم محيطي ..... يزدي, "پردازش آماري و كنترل آنومالي ژئوشيميائي در...

دریافت قیمت

تأثیرات زیست محیطی استخراج معدن به تفکیک روش های استخراج ...

6 دسامبر 2013 ... روش استخراج روباز _ روش استخراج مسطحی _ روش استخراج کنتوری_ روش استخراج ... در مورد انفجار با عملیات کنترل شده می توانآلودگی هوا : را کاست. ... روش استخراج مسطحی: این روش عمدتاً برای آن گروه از معادن زغالسنگ به کار می رود که اولاً ... صورت می گیرد، استخراج وبار گیری همراه با انتشار گرد و غبار خواهد بود.

دریافت قیمت

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ - سازمان نظام مهندسی معدن ايران

ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﻳﮋه آﺗﺸﺒﺎري در ﻣﻌﺎدن زﻏﺎل ﺳﻨﮓ. 65. 5-11- ... ﻣﻘﺮرات آﺗﺸﺒﺎري در ﻣﻌﺎدن ﺣﺎوي ﮔﺎز و ﮔﺮد زﻏﺎل. 78. 5-20- ... ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭼﺎ. ﻟﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل. 122. 7-2-2-. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭼﺎﻟﻬﺎي ﺿﺮﺑﻪ ﮔﻴﺮ. 125. 7-3-. آﺗﺸﺒﺎري ﺑﺎﻟﺸﻲ. 126. 7-3-1- .... اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺗﺸﺒﺎري از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺎدن زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و روﺑﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ..... ﻣﻮاد ﻧﻴﺘﺮاﺗﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻌﺎدن ﺣﺎ...

دریافت قیمت

موسسه آموزش عالی علامه جعفری - مقاله های معدن

17 ژوئن 2014 ... همچنین سرعت آن نیز کاهش می یابد و رنگ ته انفجار (غبار حاصله ار انفجار) ... در سال های 1950 مخلو ط نیترات آلومنیوم و سوخت در معادن روباز به عنوان ماده ... سوخت های خنثی مثل گرد ذغال سنگ ، اوره ، گو گرد و هیدرو کربور ها نیز ممکن است به آن اضافه شود. برای کنترل ویسکوزیته اجسامی از قبیل دی کرومات پتاسیم و تترا...

دریافت قیمت

بيماريهاي ناشي از گرد و غبار در معادن سنگهاي ساختماني

بررسي مسائل محيط زيستي معادن و صنايع معدني- گرد و غبار .... كاني هاي غير آلي زغال سنگ عبارتند از: كواتز (2/1 تا1/3 درصد)، كلسيت (9/0 تا 3/2 درصد)، پيريت...

دریافت قیمت

آیین‌نامه ایمنی در معادن - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

9 مارس 2013 ... تمام معادن زغال سنگ و انواع آن مانند معادن بیتومین، جزو معادن گازدار شمرده می‌شوند. ... و بر اثر استخراج تولید و به صورت گرد و غبار در فضای معدن پراکنده میشوند. ..... و هر هفته توسط مسئول ایمنی معدن یا نماینده وی بازدید و کنترل شوند.

دریافت قیمت

راهنما و دستورالعمل جامع بهداشت معدن کاران - پژوهشکده محیط زیست

17-3 كنترل گرد و غبار ... جهت كاربرد در انواع معادن زیرزمينی، روباز، آبرفتی و ... طراحی ..... 40- در معادن ذغال سنگ باید منحصراً از چراغ ایمنی باتری دار استفاده شود.

دریافت قیمت

اکتشاف معدن زمین شناسی اقتصادی(لاهیجان) - حوادث و بیماری های ناشی ...

تماس اصلی با گرد و غبار در معادن زغال سنگ روباز در زمان چالزنی یا حمل و نقل مواد ... کنترل شده و آنها را از قرار گرفتن در معرض سرو صدا و گرد و غبار حفظ می کند.

دریافت قیمت

آپارات - آتشباری در معادن

آپارات - آتشباری در معادن. ... کلیپ آتشباری و انفجار در معادن روباز و پله ای. وب سایت تخصصی ماین م... 897 بازدید. 0:13. آتشباری کنترل شده(2)شرکت اخگرپیشه ... تجمع کارگران شرکت زغالسنگ کرمان (ویدئو) ... گرد و غبار معادن در راه است.

دریافت قیمت

پيشگيري از حريق در معادن

معادن روباز. دپو زغال. آتش سوزي باز. عبارت است از سوختن اشياء و لوازم مختلف موجود در .... مقدار گرد و غبار موجود در هواي معدن(30 تا 40 گرم در مترمكعب قابليت انفجار دارد و كمتر از ... كنترل. آتش بند پودر سنگي. آتش بند آبي. نمكپاشي محيط. اطفاء حريق.

دریافت قیمت

دانلود کتاب بهترین روش ها برای کنترل گرد و غبار در معادن زغال سنگ

دانلود کتاب بهترین روش ها برای کنترل گرد و غبار در معادن زغال سنگ. ... برچسب Best Practices for Dust Control in Coal Mining, تهویه, تهویه در معدن, دانلود کتاب بهترین روش ها .... کتاب اکتشاف، طراحی و استخراج معادن روباز ۳۵,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان.

دریافت قیمت