ریموند سمت بالا آسیاب غلتکی با صدای غژ دو

تعمیرات غلطک در آسیابهای غلطکی [Compatibility Mode]

از. ﺳﻪ. راس. ﺑﻪ. ﺟﮑﻬﺎي. ﺗﻨﺸﻦ. آﺳﯿﺎب. ﺗﮑﯿﻪ. دارد . ﮐﻪ. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ. ﻓﺸﺮده. ﮐﺮدن. ﻏﻠﻄﮏ. را. ﺑﻪ. ﺳﯿﻨﯽ. دارد. ﮐﻪ. ﻫﻤﯿﻦ ... ﺑﻪ. ﭘﺮﺷﺮﯾﻮغ. ﻣﻬﺎر. ﻣﯽ. ﮔﺮدد . دو. ﺑﺎزوﯾﯽ. ﮐﻮﭼﮏ. در. دوﻃﺮف. ﭘﺮﺷﺮﯾﻮغ. و. ﯾﮏ. ﺑﺎزوﯾﯽ. ﺑﻠﻨﺪ. ﮐﻪ. از ..... ﺗﺼﻮﯾﺮ. )10. را. ﺑﺎز. ﮐﺮده. و. از. ﻃﺮﯾﻖ. ﯾﻮﻧﯿﺖ. ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ. ﺗﻨﺸﻦ. آﺳﯿﺎب. ﭘﺮﺷﺮﻓﺮﯾﻢ. را. ﺑﻪ. ﺳﻤﺖ. ﺑﺎﻻ.

دریافت قیمت