تعیین دوز کشنده عصاره

SID | تاثير عصاره هيدروالکلي ريشه گياه گزنه بر هورمون هاي جنسي ...

براي تعيين دوز کشنده، عصاره گزنه، به سه گروه از موش ها مقادير 300، 600 و 1000 ميلي گرم بر حسب هر کيلوگرم وزن بدن به مدت 3 روز عصاره گزنه به صورت درون...

دریافت قیمت

بررسی تأثیر فرآوری با سرکه و آب نمک بر سمیت و خاصیت ...

روش بررسی: تعیین LD50 (دوز کشنده میانه): عصاره‌های هیدروالکلی فرآوری نشده و ... هر عصاره با دوز‌ 20 میلی‌گرم بر کیلوگرم روزانه برای مدت 1 ماه به گروه 10 تایی...

دریافت قیمت

مقایسه اثر عصاره اتانولی و فراکسیون آبی صمغ گیاه چرخه با دیازپام ...

دوز کشنده (LD50) عصاره اتانولی و فراکسیون آبی به وسیله آزمون سمیت حاد تعیین شد. اثرات فراکسیون آبی روی فعالیت مغز موش نر بالغ با استفاده از آزمون جعبه باز...

دریافت قیمت

و ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي (ه ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ Zataria

اﻧﺠﺎم. ﻣﺮاﺣﻞ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ. ﻫﺎي ﻛﺸﻨﺪه. ﻋﺼﺎره. ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ. آوﻳﺸﻦ ﺷﻴﺮازي اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻋ. ﺼﺎره ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺪوده داﻣﻨﻪ دوزﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎ. ده در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻏﻠﻈﺖ.

دریافت قیمت

Study the Effect of Echinacea Purpurea Extract on ... - Cell Journal

بررسی اثر عصاره گياه سرخارگل (Echinacea Purpurea) بر ازدیاد. حساسيت تاخيری و .... پس از تعيين دوز كشنده به منظور انجام ساير بررسي ها به گرو ه. ديگري از اين...

دریافت قیمت

بررسی اثرات ضد دردی و ضد التهابی عصاره تام بخش های هوایی گیاه کنگر

ﺑﺮرﺳــﻲ ﻓﻴﺘﻮﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻘــﺪﻣﺎﺗﻲ ﻋــﺼﺎره ﺗﻮﺗــﺎل. ﻛﻨﮕﺮ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﺴﺖ. ﻫـﺎي ﻛﻴﻔـﻲ ﺑـﺮاي ﺟـﺴﺘﺠﻮي. ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪي،. ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﺳﺎﭘﻮﻧﻴﻦ و اﺳﺘﺮول ﻫﺎ. و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻧﻦ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .)13 (. روش ﺗﻌﻴﻴﻦ دوز ﻛﺸﻨﺪه.

دریافت قیمت

بررسی اثرات ضد دردی و ضد التهابی عصاره تام بخش های هوایی گیاه کنگر

پس از تعیین میزان دوز کشنده عصاره تام گیاه کنگر LD50))، عصاره در دوزهای مختلف به صورت داخل صفاقی به موش ها تزریق شد و سپس اثر ضد دردی و ضد التهابی آن با...

دریافت قیمت

بررسی اثر ضد دردی و ضد التهابی عصاره ی هیدرو الکلی دانه ی گیاه ...

پس از تعیین میزان دوز کشنده عصاره ی ( LD50 )، از دو تست گزیلن و فرمالین برای بررسی اثرات ضد التهابی و ضد دردی گیاه استفاده شد. در هر تست حیوانات به 6 گروه:...

دریافت قیمت

بررسی اثر آبی- الکلی عصاره جفت بلوط (Quercus castanifolia) بر ...

پس از تعیین دوز کشنده و تهیه عصاره آبی- الکلی جفت، دوزهای mg/kg/w.bt (30 ، 60 و 120) عصاره انتخاب و روزانه به موشهای تیمار بصورت درون صفاقی تزریق شد.

دریافت قیمت

تأثیر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه گزنه بر هورمون‌های جنسی موش ...

برای تعیین دوز کُشنده، عصاره گزنه، به سه گروه از موش‌ها مقادیر 300، 600 و 1000 میلی‌گرم بر حسب هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 3 روز عصاره گزنه به صورت درون صفاقی...

دریافت قیمت