یا نوم دا شرکت است که باعث برای سمپاش

حکومتی که انتحاری را پاداش می‌‌دهد و نویسنده را به زندان می‌افگند - Kabul ...

3 فوریه 2013 ... خوب لازم نمی‌دانم که بگویم که پرتو نادری که است و چرا باید به بند کشیده شود؟ ...... امید است که آقای میرهزار نیز روزی متوجه شود و تو سمپاش را از سایت کابل پرس .... اختلافات هزاره وتاجیک و زندانی ساختن اقای پرتو نادری باعث ایجاد این برنامه .... څخه ریښه لری نو ځکه انګلیسانو ورته د افغان تازی یا افغان نوم ورکړی دی.

دریافت قیمت