سرند اصطکاک ورود به مجامع

آئین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی - وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

ماده2- مجمع عمومی تعاونی[حسب وظایف واختیارات] به دو صورت زیر تشکیل می‌شود: .... تبصره1- بررسی مدارک مذکور به هنگام ورود با مقام دعوت کننده است مگر در مواردی که...

دریافت قیمت

روش رسیدگی و ثبت صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده - مشاهده جزئیات

ولی از لحاظ حد نصاب، در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامیكه حق رای ... می تواند به شركت سهامی عام تبدیل شود كه اولاً موضوع بتصویب مجمع عمومی فوق...

دریافت قیمت